Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Formulier kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2018 – Elburg / Hattem / Heerde / Oldebroek

Invulinstructie

Dit kandidaatstellingsformulier dient uiterlijk op 31 augustus 2017 om 23.59 uur – tezamen met alle gevraagde bijlagen –  volledig ingevuld, geparafeerd (per pagina en alle pagina’s) en ondertekend ontvangen te zijn door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). Lees ook de handleiding die u op de website van de afdeling vindt voor een meer uitgebreide toelichting.

Rechtsgeldig insturen kan door:

 • een scan van het door u ingevulde en ondertekende en geparafeerde formulier samen met de gevraagde bijlagen te mailen naar avcd66noveluwe@xs4all.nl; of
 • het door u ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde bijlagen per post te sturen naar: AVC D66 Noordoost-Veluwe, p/a Harry Vromen, Veldbloemenlaan 19, 8081DL Elburg.

De inzending van uw kandidaatstelling is pas succesvol afgerond als de AVC u heeft bevestigd dat zij uw kandidaatstelling binnen de gestelde termijn heeft ontvangen. Het bestuur bevestigt binnen 24 uur per e-mail de ontvangst van uw kandidaatstelling. Ontvangt u géén bevestiging neem dan zelf contact op met de AVC via avcd66noveluwe@xs4all.nl of 0636103766 (Harry Vromen).

Formele vereisten en dispensatie

Om u te kunnen kandideren dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. u bent passief kiesgerechtigd voor de Gemeenteraad (dat wil zeggen dat u niet bent uitgesloten van het kiesrecht, u bent op de dag van uw benoeming in de Gemeenteraad tenminste 18 jaar en woont in één van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde of Oldebroek;
 2. u bent op 01 september 2017 minimaal 6 maanden lid van D66 (d.w.z. dat u uiterlijk op 1 maart 2016 lid bent geworden); De datum in de ledenadministratie (mijnd66.nl) is hiervoor leidend.);
 3. u heeft uiterlijk op 31 augustus 2017 aan uw contributieverplichtingen voldaan.

Van het vereiste onder punt b. kan het Landelijk Bestuur dispensatie verlenen. U dient hiervoor zelf tijdig een gemotiveerd verzoek in bij het Landelijk Bestuur (landelijkbestuur@d66.nl). Een dispensatieverzoek moet uiterlijk op 29 augustus 2017. 23.59u door het Landelijke Bestuur ontvangen zijn. Houd echter rekening met een behandeltermijn van tenminste 5 werkdagen en vraag daarom uw dispensatie ruim op tijd aan. De beslissing van het Landelijk Bestuur wordt rechtstreeks kenbaar gemaakt aan het afdelingsbestuur en de AVC. Heeft het Landelijk Bestuur bij het sluiten van de kandidaatstellingstermijn nog niet op uw verzoek beslist, dan kan de AVC u voorwaardelijk toelaten als kandidaat, mits u aan alle overige voorwaarden voldoet.

 Gelijktijdig met dit formulier in te zenden bijlagen

 1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  (NOOT: er kan ten behoeve van de officiële indiening van de kandidatenlijst opnieuw naar een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden dat dan moet voldoen aan de eisen die daaraan door de Kiesraad worden gesteld)
 2. uw dispensatieverzoek aan het Landelijk Bestuur (alleen indien van toepassing)
 3. 1 (digitale) foto ten behoeve van het kandidatenboek (NOOT: met het inzenden hiervan geeft u toestemming voor publicatie in het kandidatenoverzicht en vrijwaart u het bestuur van (auteursrechtelijke) aanspraken van derden)

De kandidatenlijst

De afdeling Noordoost-Veluwe kiest voor een gecombineerde verkiezing van kandidaat-lijsttrekker en kandidaat-raadsleden. U stelt zich met dit formulier kandidaat als lijsttrekker en/of raadslid. Indien u niet als lijsttrekker gekozen wordt, bent u automatisch kandidaat voor één van de andere plekken op de lijst van D66 in uw woonplaats tenzij u dat niet wenst.

‘Verkiesbare’ of ‘onverkiesbare’ plaats op de lijst

Op het kandidaatstellingsformulier geef u aan of u zich kandidaat stelt voor een plaats op de lijst die mogelijk zicht biedt op een zetel in de raad (‘verkiesbare plaats’) of dat u een voorkeur heeft voor een lagere plaats op de lijst (‘onverkiesbare plaats’). Er wordt over alle beschikbare plaatsen (‘verkiesbaar’ en ‘onverkiesbaar’) intern gestemd door de leden van D66 afdeling NO-Veluwe. Op de lijst komen eerst de kandidaten die een ‘verkiesbare plaats’ beogen en daarna de kandidaten die hebben aangegeven een ‘onverkiesbare plaats’ te willen. Binnen iedere categorie worden de kandidaten geordend in de volgorde van de interne verkiezingsuitslag. De Kieswet bepaalt op basis van de uitslag op 21 maart 2018 uiteindelijk wie van de kandidaten op de lijst de zetels voor D66 mogen innemen.

Na het indienen van uw kandidaatstelling kunt u uw keuze nog wijzigen. De deadlines daarvoor zijn:
1. ‘onverkiesbare plaats’ wijzigen in ‘verkiesbare plaats’: tot 31 augustus 2017, 23.59u

 1. verkiesbare plaats’ wijzigen in ‘onverkiesbare plaats’: tot 06 november 2017, 15.00u

 Na het verstrijken van deze deadlines staat uw keuze onherroepelijk vast. Het wijzigen van een eerder gemaakte keuze doet u per e-mail aan avcd66noveluwe@xs4all.nl. In die e-mail herroept u expliciet de eerder door u gemaakte keuze. Ten behoeve van de publicatie in het kandidatenoverzicht, stuurt u de AVC gelijktijdig met uw herroeping een nieuwe motivatietekst van max. 300 woorden. Deze vervangt de tekst die u bij uw kandidaatstelling via dit formulier heeft aangeleverd. De AVC bevestigt de herroeping van uw eerdere keuze binnen 24 uur. Ontvangt u geen bevestiging, neem dan zelf contact op met de AVC via avcd66noveluwe@xs4all.nl of 0636103766 (Harry Vromen).

Procedure

Binnen 48 na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn krijgt u bericht van de AVC of u (voorwaardelijk) tot de verdere procedure wordt toegelaten. Wordt uw kandidaatstelling niet geaccepteerd, dan kunt u binnen 3 dagen beroep instellen bij het landelijke Geschillencollege, conform de procedure in Statuten en HR. Kandidaten die hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een ‘verkiesbare plaats’, worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de Lijstadviescommissie (LAC). Kandidaten die hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een ‘onverkiesbare plaats’ op de lijst, kunnen worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de LAC.

De gesprekken vinden plaats in de periode van 04 september tot en met 03 november 2017.

Kandidaten voor ‘verkiesbare plaatsen’ die geen gesprek met de LAC hebben gevoerd én kandidaten voor ‘onverkiesbare plaatsen’ blijven buiten het lijstadvies van de LAC.

Heeft u één of meerdere kandidaatgesprekken met de LAC gevoerd, dan wordt u op 03 november 2017 strikt vertrouwelijk geïnformeerd of u een plaats op het lijstadvies krijgt en zo ja welke plaats dat is. Tot uiterlijk 06 november 2017, 15.00u heeft u dan de mogelijkheid een persoonlijke reactie van max. 300 woorden aan uw lijstadvies toe te laten voegen in het kandidatenoverzicht. Deze reactie vervangt dan uw motivatie van max. 300 woorden die u bij uw kandidaatstelling heeft aangeleverd. Stuurt u geen persoonlijke reactie op uw lijstadvies? Dan wordt uw motivatietekst van max. 300 woorden uit uw kandidaatstellingsformulier gepubliceerd in het kandidatenoverzicht. Uw persoonlijke reactie op het aan u gegeven lijstadvies stuurt u naar avcd66noveluwe@xs4all.nl.

  

‘In stilte’ intrekken van uw kandidatuur kan tot uiterlijk 06 november 2017, 15.00u. Dit doet u door zelf een mail te sturen aan avcd66noveluwe@xs4all.nl. In die mail meldt u expliciet dat u uw kandidatuur intrekt. De AVC bevestigt binnen 24 uur per mail de intrekking van de kandidaatstelling. Ontvangt u geen bevestiging, neemt u dan zelf contact op met de AVC.

Het lijstadvies wordt op 08 november 2017 bekendgemaakt. Gelijktijdig worden ook de namen van alle overige kandidaten die buiten het lijstadvies zijn gebleven gepubliceerd. Alle kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zich op een nader vast te stellen (leden-)bijeenkomst te presenteren.

De interne (digitale) verkiezing start op maandag 20 november 2017, 09.00u en sluit op dinsdag 05 december 2017, 23.59u. De uitslag van de verkiezing wordt op maandag 10 december 2017 bekend gemaakt.

Overige procedures en regels

Via de website van de afdeling komt een handleiding beschikbaar met informatie over procedures en regels waaraan u zich vanaf het moment van kandidaatstelling dient te houden. Het gaat dan om een uitgebreidere toelichting bij de kandidaatstellingsprocedures, termijnen, maar ook bijvoorbeeld om regels voor de (interne) campagne.

Kandidaatstellingsformulier gemeenteraad

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor D66 (Democraten 66) voor de Gemeenteraads-verkiezing in de gemeente Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek op 21 maart 2018 en verstrekt daarbij naar waarheid onderstaande gegevens:

# Doorhalen wat niet van toepassing is

De gegevens met een * worden niet in het kandidatenoverzicht opgenomen, maar dienen wel te worden ingevuld.

 

Achternaam Geslacht Man/vrouw1)
Roepnaam Voorletters
Geb. datum Geb. plaats
Adres*
Postcode* Woonplaats
Tel. Privé*
Tel. Mobiel*
E-mail

1) Op grond van de Kieswet moet u één van deze twee mogelijkheden selecteren.

 

Wilt u een plaats op de lijst die zicht biedt op een zetel in de Gemeenteraad (‘verkiesbare plaats’) of heeft u een voorkeur voor een lage(re) plaats op de lijst (‘onverkiesbare plaats’)? Omcirkel hieronder uw keuze.2)
                   ‘Verkiesbare plaats’ Onverkiesbare plaats’
Lijsttrekker Overig Lijstduwer

 

2) Een keuze voor ‘onverkiesbaar’ is  tot uiterlijk 31 augustus 2017, 23.59u herroepbaar. Een keuze voor een ‘verkiesbare plaats’ kan tot uiterlijk 06 november 2017, 15.00u worden gewijzigd in een ‘onverkiesbare plaats’ Na deze termijnen is uw keuze onherroepelijk. Een wijziging van een gemaakte keuze geschiedt per mail met daarin uw expliciete verzoek tot wijziging van de eerder gemaakte keuze en de gelijktijdige toezending van een nieuwe motivatietekst. De AVC bevestigt uw herroeping binnen 24 uur.

 

 

Beroep of maatschappelijke functie:

 

Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf <datum> Functie

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Vanaf <datum> tot <datum> Functie

 

 

Andere maatschappelijke functies
Vanaf <datum> tot <datum> Functie

 

 

Voorkeur voor de volgende beleidsonderdelen (één of meer)

 

Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke

 

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?

 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie?

 

 

Motivatie/toelichting op de kandidaatstelling (NB: deze tekst wordt niet gepubliceerd, maar is leidraad voor het gesprek met de LAC)

 

 

Motivatie of toelichting ten behoeve van het kandidatenboek van maximaal 300 woorden. (NB: deze toelichting wordt in het kandidatenoverzicht gepubliceerd en kan afwijken van bovenstaande motivatie; teksten die langer zijn dan 300 woorden worden vanaf het 301e woord afgebroken)

 

En verklaart dat hij/zij

 1. kennis heeft genomen van de procedure, voorwaarden en termijnen rond de kandidaatstelling en door inzending van het kandidaatstellingsformulier alle uit de kandidaatstelling voortvloeiende rechten en verplichtingen accepteert;
 2. op de hoogte is van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Afdelingsreglement en aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
 3. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);
 4. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR artikel 2.8.5e);
 5. geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 lid 2);
 6. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers, welke door de Afdelingsvergadering van D66 Noordoost-Veluwe is vastgesteld;
 7. bereid is om bij verkiezing in de Gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen
 8. bereid is om na verkiezing in de Gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt.

 En voorts dat hij/zij:

 1. zich in het kader van de interne verkiezingen zal houden aan de regels voor interne campagnes die binnen D66 gelden of die hieraan door het afdelingsbestuur worden gesteld en in het bijzonder zich zal onthouden van negatieve uitlatingen over eventuele andere kandidaten en van handelingen die de afdeling kunnen schaden; de kandidaat realiseert zich dat bij overtreding van deze regels door de kandidaat het bestuur of de AVC de leden van de afdeling met naam en toenaam over deze overtreding kan informeren;
 2. zich gebonden verklaart aan het verkiezingsprogramma zoals dat door de Algemene Afdelingsvergadering wordt vastgesteld;
 3. de eindverantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur ten aanzien van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen erkent en derhalve opvolging zal geven aan de aanwijzingen die door of namens het bestuur worden gegeven ten aanzien van de campagnestrategie, de campagne en de uitvoering daarvan; een en ander laat onverlet dat het bestuur de lijsttrekker nauw zal betrekken bij de opzet van de campagnestrategie en de campagne zelf en hierin van de lijsttrekker ook een actieve en leidende rol verwacht;
 4. bij verkiezing tot lijsttrekker actief zal meewerken aan alle door of namens het bestuur georganiseerde activiteiten gericht op training en teambuilding van de nieuwe fractie.

Aldus naar waarheid ingevuld,

 

Datum Plaats
Handtekening

 

Controlelijst

1)                Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend.

2)                U hebt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd.

3)                U heeft het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen bijgevoegd

4)                Indien van toepassing: U heeft uw dispensatieverzoek aan het Landelijk Bestuur bijgevoegd;

5)                Indien van toepassing: U heeft uw ontslagbrief in geval van onverenigbare functies bijgevoegd;

6)                U heeft 1 (digitale) foto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht.

Gepubliceerd op 25-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018